thucnguyenblog logo

Tag: Single Sign On


Single Sign On (SSO) là gì? SSO với MVC5
Published by thucnguyenit35

Với Single Sign On (SSO) chỉ cần xác thực tài khoản 1 lần để có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau trong phiên làm việc
Read more »