thucnguyenblog logo

Tag: SQL


[PHP Tutorial] Cài đặt XAMPP chuẩn bị học PHP
Published by thucnguyenit35

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XAMPP và MySQL chuẩn bị cho việc học PHP
Read more »

Sự khác nhau giữa delete và truncate
Published by thucnguyenit35

SQL Server cung cấp 2 phương pháp để xóa dữ liệu, DELETE và TRUNCATE vậy chúng ta sẽ xem sự khác nhau của chúng như thế nào.
Read more »