thucnguyenblog logo

Tag: Lambda


Biểu thức Lambda
Published by thucnguyenit35

Biểu thức lambda là một phương cách mới trong việc tạo các hàm vô danh (anonymous). Nó có thể chứa các câu lệnh cũng như các biểu thức khác
Read more »