thucnguyenblog logo

Tag: ASHX


Sử dụng Session trong file ASHX
Published by thucnguyenit35

Nếu bạn sử dụng file aspx thì không cần quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu bạn sử dụng file ashx thì mặc định Session state không được implement, Để sử dụng Session trong file ashx bạn phải implement interface IReadOnlySessionState
Read more »