thucnguyenblog logo

Category: SQL

Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về những vấn đề liên quan tới SQL, MS SQL, MySQL

Sự khác nhau giữa delete và truncate
Published by thucnguyenit35

SQL Server cung cấp 2 phương pháp để xóa dữ liệu, DELETE và TRUNCATE vậy chúng ta sẽ xem sự khác nhau của chúng như thế nào.
Read more »