thucnguyenblog logo

SQL Server Data Type Mappings

thucnguyenit35
SQL
11/10/2016 - 02:20:00

SQL Server and the .NET Framework are based on different type systems. For example, the .NET Framework Decimal structure has a maximum scale of 28, whereas the SQL Server decimal and numeric data types have a maximum scale of 38. To maintain data integrity when reading and writing data, theSqlDataReader exposes SQL Server–specific typed accessor methods that return objects of System.Data.SqlTypes as well as accessor methods that return .NET Framework types. Both SQL Server types and .NET Framework types are also represented by enumerations in the DbType and SqlDbTypeclasses, which you can use when specifying SqlParameter data types.

The following table shows the inferred .NET Framework type, the DbType and SqlDbType enumerations, and the accessor methods for theSqlDataReader.

SQL Server Database Engine type

.NET Framework type

SqlDbType enumeration

SqlDataReader SqlTypes typed accessor

DbType enumeration

SqlDataReader DbType typed accessor

bigint

Int64

BigInt 

GetSqlInt64 

Int64 

GetInt64 

binary

Byte[]

VarBinary 

GetSqlBinary 

Binary 

GetBytes 

bit

Boolean

Bit 

GetSqlBoolean 

Boolean 

GetBoolean 

char

String

Char[]

Char 

GetSqlString 

AnsiStringFixedLength,

String 

GetString 

GetChars 

date

(SQL Server 2008 and later)

DateTime

Date 

GetSqlDateTime 

Date 

GetDateTime 

datetime

DateTime

DateTime 

GetSqlDateTime 

DateTime 

GetDateTime 

datetime2

(SQL Server 2008 and later)

DateTime

DateTime2 

None

DateTime2 

GetDateTime 

datetimeoffset

(SQL Server 2008 and later)

DateTimeOffset

DateTimeOffset 

none

DateTimeOffset 

GetDateTimeOffset 

decimal

Decimal

Decimal 

GetSqlDecimal 

Decimal  

GetDecimal 

FILESTREAM attribute (varbinary(max))

Byte[]

VarBinary 

GetSqlBytes 

Binary 

GetBytes 

float

Double

Float 

GetSqlDouble 

Double 

GetDouble 

image

Byte[]

Binary 

GetSqlBinary 

Binary 

GetBytes 

int

Int32

Int 

GetSqlInt32 

Int32 

GetInt32 

money

Decimal

Money 

GetSqlMoney 

Decimal 

GetDecimal 

nchar

String

Char[]

NChar 

GetSqlString 

StringFixedLength 

GetString 

GetChars 

ntext

String

Char[]

NText 

GetSqlString 

String 

GetString 

GetChars 

numeric

Decimal

Decimal 

GetSqlDecimal 

Decimal  

GetDecimal 

nvarchar

String

Char[]

NVarChar 

GetSqlString 

String 

GetString 

GetChars 

real

Single

Real 

GetSqlSingle 

Single 

GetFloat 

rowversion

Byte[]

Timestamp 

GetSqlBinary 

Binary 

GetBytes 

smalldatetime

DateTime

DateTime 

GetSqlDateTime 

DateTime 

GetDateTime 

smallint

Int16

SmallInt 

GetSqlInt16 

Int16 

GetInt16 

smallmoney

Decimal

SmallMoney 

GetSqlMoney

Decimal 

GetDecimal 

sql_variant

Object *

Variant 

GetSqlValue *

Object 

GetValue *

text

String

Char[]

Text 

GetSqlString 

String

GetString 

GetChars 

time

(SQL Server 2008 and later)

TimeSpan

Time 

none

Time 

GetDateTime 

timestamp

Byte[]

Timestamp 

GetSqlBinary 

Binary 

GetBytes 

tinyint

Byte

TinyInt 

GetSqlByte 

Byte 

GetByte 

uniqueidentifier

Guid

UniqueIdentifier 

GetSqlGuid 

Guid 

GetGuid 

varbinary

Byte[]

VarBinary 

GetSqlBinary 

Binary 

GetBytes 

varchar

String

Char[]

VarChar 

GetSqlString 

AnsiString,String 

GetString 

GetChars 

xml

Xml

Xml 

GetSqlXml 

Xml 

none

* Use a specific typed accessor if you know the underlying type of the sql_variant.


Tags: SQL
 Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.