thucnguyenblog logo

Request URL trong asp.net

thucnguyenit35
19/08/2016 - 20:15:00

Giả sử bạn có link web của bạn có dạng sau đây http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue 

Bạn muốn lấy một phần của link thôi, nhưng trong Request.Url có quá nhiều thuộc tính, ví dụ sau đây sẽ cho biết kết quả trả về của các thuộc tính.

Request.ApplicationPath :/virtual_dir
Request.CurrentExecutionFilePath :/virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.FilePath :/virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.Path :/virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.PhysicalApplicationPath :d:\Inetpub\wwwroot\Websitename\virtual_dir\
Request.QueryString :/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue
Request.Url.AbsolutePath :/virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.Url.AbsoluteUri :http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue
Request.Url.Host :localhost
Request.Url.Authority :localhost:2000
Request.Url.LocalPath :/virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.Url.PathAndQuery :/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue
Request.Url.Port :2000
Request.Url.Query :?q=qvalue
Request.Url.Scheme :http
Request.Url.Segments :/
 virtual_dir/
 myrep/
 page.aspx

 Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.