thucnguyenblog logo

ASP.NET MVC Hướng dẫn thêm controller

thucnguyenit35
18/09/2016 - 00:28:00

Thêm controller ASP.NET MVC

Asp.net MVC Controller chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát luồng xử lý của website asp.net mvc. Khi bạn thực hiện một yêu cầu (có nghĩa là yêu cầu một trang) đến website asp.net mvc, một controller có trách nhiệm đáp trả yêu cầu đó. Một controller có thể có một hoặc nhiều hành động. Một hành động của controller có thể trả lại các kiểu dữ liệu khác nhau của kết quả hành động với một yêu cầu cụ thể.

Asp.net MVC Controller có nhiệm vụ kiểm soát các ứng dụng logic và controller như là hành vi điều phối giữa View và Model. Controller nhận đầu vào từ người dùng thông qua các View, sau đó xử lý dữ liệu của người dùng với sự giúp đỡ của các mẫu và đi qua các kết quả trả lại cho View.

Hướng dẫn tạo controller

Trong cửa sổ Solution Explorer, click chuột phải thư mục Controller và sau đó chọn Add Controller.


Nhập tên controller mới là HelloWorldController trong ô text Controller name và sau đó click nútAdd.


Trong cửa sổ Solution Explorer một file mới tên HelloWorldController.cs được tạo ra.


Thay thế nội dung của file với đoạn mã sau.

using System.Web;
using System.Web.Mvc; 
namespace MvcMovie.Controllers 

    public class HelloWorldController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /HelloWorld/ 
        public string Index() 
        { 
            return "This is my <b>default</b> action..."; 
        } 
        // 
        // GET: /HelloWorld/Welcome/ 
        public string Welcome() 
        { 
            return "This is the Welcome action method..."; 
        } 
    } 
}

Các phương thức của controller asp.net mvc trả về một chuỗi HTML. Phương thức đầu tiên trong controller HelloWorldController  là Index. Khi chạy website asp.net mvc trên trình duyệt xuất hiện HelloWorld.

Asp.net mvc gọi các controller khác phụ thuộc vào URL trên trình duyệt. URL mặc định sử dụng trong Asp.net mvc là:

/[Controller]/[ActionName]/[Parameters]
Ở đó:
[Controller] xác định tên lớp controller thực thi. Ví dụ HelloWorld tham chiếu đến lớp HelloWorldController.
[ActionName] xác định phương thức trong lớp controller thực thi. Ví dụ HelloWorld/Index thực thi phương thức Index trong lớp HelloWorldController. Nếu URL của trình duyệt là /HelloWorld thì mặc định phương thức Index được thực thi.
[Parameters] xác định tham số của phương thức Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.